I. Informacje ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Młyn Dalachów Sp. z o.o., Dalachów 301A, 46-325 Rudniki, REGON: 160052317,NIP: 5761503674, KRS: 0000246595, Sąd Rejestrowy: SR w Opolu, VII Wydział Gospodarczy KRS.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa pozwalają Administratorowi do przetwarzania danych osobowych na podstawie jego prawnie uzasadnionych interesów , przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

II. Zbieranie danych
1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

III. Dane Administratora/Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Młyn Dalachów Sp. z o.o., Dalachów 301A, 46-325 Rudniki, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefon 34 359 38 66, www.dalachow.pl.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
a) kontaktu - co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f.RODO)
3. Każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza, ma prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,a także prawo do przenoszenia danych,
b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c) wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie przez jeden ze sposobów kontaktu z Administratorem (e-mail, telefon, list, wizyta osobista) z wykorzystaniem danych kontaktowych Administratora wskazanych powyżej.
4. Odbiorcą danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy Administratora, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi: informatyczne, telekomunikacyjne,finansowe, logistyczne, marketingowe.
5. Dane osobowe, zebrane w celu kontaktu będą przetwarzane do chwili cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu lub do czasu ustalenia, że się zdezaktualizowały, jednak nie dłużej niż 2 lata od daty ostatniego kontaktu. Dane zebrane w celu sprawnego funkcjonowania strony i prowadzenia analizy statystycznych, a także funkcjonowania Serwisu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata.
6. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w szczególności profilowania. Nie przekazujemy danych osobowych Użytkownika poza teren Polski/UE/EOG.
7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

IV. Postanowienia końcowe
1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały, z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym.
2. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT oraz powyżej.